ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2)

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 08:15-11:00 , 339
08:15 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 08:15-11:00 , 336
11:15 ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 11:15-14:00 , 339
12:15 ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ∆._ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 12:15-15:00, ΓΛ405 ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΖΗΣΗΣ Β., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ - 12:15-15:00,101
15:15 ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ∆._ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 15:15-18:00 , 105
16:15 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργ.) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 16:15-20:00,εργ. Η/Υ 007-8 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργ.) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 16:15-18:00,εργ. Η/Υ 007-8