Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς

[vc_row][vc_column][vc_headings style=”theme3″ borderclr=”#000000″ title=”ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ” titleclr=”#000000″ caption_url=””][/vc_headings][vc_column_text]Σύμφωνα με την από 19/05/2020 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατάξεις των πτυχιούχων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα γίνουν με εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στον Τουρισμό
 2. Επιχειρηματική Στατιστική
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών με χρέωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 2020-2021 και αναγνώριση των τριών (3) μαθημάτων  που εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων έχει ως εξής:[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά του Τουρισμού και των Τουριστών
 • Η Οικονομική Διάσταση του Τουρισμού
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις των Τουριστικών Αναγκών, των Κινήτρων και της Τουριστικής Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
 • Το Τουριστικό Σύστημα
 • Το Οικονομικό και Κοινωνικό Πλαίσιο της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων στον Τουρισμό
 • Η Οικονομική Ανάλυση της Τουριστικής Ζήτησης
 • Η Μικροοικονομική Θεώρηση της Τουριστικής Ζήτησης
 • Η Μακροοικονομική Θεώρηση της Τουριστικής Ζήτησης
 • Η Πρόβλεψη της Τουριστικής Ζήτησης με Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους
 • Η Κλαδική Διάρθρωση της Τουριστικής Βιομηχανίας
 • Η Τουριστική Προσφορά
 • Η Ένταξη του Τουρισμού στο Εθνικολογιστικό Σύστημα: Η Προσέγγιση του Δορυφορικού Λογαριασμού Τουρισμού

 

Προτεινόμενο Σύγγραμμα:

 • Δ. Λαγός, Τουριστική Οικονομική, Αθήνα 2018, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Επιχειρηματική Στατιστική

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια με το περιεχόμενο που σημειώνεται:

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Εκατοστημόρια και τεταρτημόρια, Μέτρα κεντρικής τάσης, Μέτρα μεταβλητότητας, Ομαδοποιημένα δεδομένα, Ιστόγραμμα, Ασυμμετρία και κύρτωση, Σχέσεις μεταξύ του μέσου και της τυπικής απόκλισης, Μέθοδοι παρουσίασης δεδομένων (Διαγράμματα).

 

 1. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ενδεχόμενα, Δειγματικός Χώρος και Πιθανότητες, Βασικοί Κανόνες Πιθανοτήτων, Υπό Συνθήκη Πιθανότητα, Ανεξαρτησία Ενδεχομένων, Το Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας και το Θεώρημα του Bayes.

 

 1. ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. Αναμενόμενη τιμή διακριτών τυχαίων μεταβλητών, Άθροισμα και γραμμικοί συνδυασμοί τυχαίων μεταβλητών, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, H τυχαία μεταβλητή Bernoulli, Η διωνυμική τυχαία μεταβλητή, Η Poisson κατανομή, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, H Ομοιόμορφη κατανομή, H Εκθετική κατανομή.

 

 1. H ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Ιδιότητες της Κανονικής Κατανομής, Η τυπική κανονική κατανομή, Μετασχηματισμός Κανονικών Τυχαίων Μεταβλητών, Αντίστροφος Μετασχηματισμός.

 

 1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

 

 1. ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Διάστημα Εμπιστοσύνης για τον Πληθυσμιακό Μέσο όταν η Πληθυσμιακή Τυπική Απόκλιση είναι γνωστή, Διάστημα Εμπιστοσύνης για το μ όταν το σ είναι άγνωστο – Η Κατανομή t, Διάστημα Εμπιστοσύνης Μεγάλου Δείγματος για το Πληθυσμιακό Ποσοστό p.

 

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι έννοιες του ελέγχου υποθέσεων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, Αποφάσεις πριν τον έλεγχο υπόθεσης, Έλεγχοι για τον πληθυσμιακό μέσο, Έλεγχος για το πληθυσμιακό ποσοστό.
 2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. Συγκρίσεις παρατηρήσεων κατά ζεύγη, O έλεγχος για τη διαφορά μεταξύ δυο πληθυσμιακών μέσων χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα τυχαία δείγματα.

 

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Ο έλεγχος υπόθεσης της Ανάλυσης Διακύμανσης, ο πίνακας ANOVA.

 

 1. ΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Το Μοντέλο της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης, Εκτίμηση με την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, Συσχέτιση, Πίνακας Ανάλυσης Διακύμανσης.

 

 

Προτεινόμενο Σύγγραμα:

 • Aczel A.D. and Sounderpandian J.(2016), Στατιστική Σκέψη στον κόσμο των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Broken Hill LTD.

Από το βιβλίο θα εξεταστούν μόνο τα κεφάλαια με το περιεχόμενο που σημειώνεται παραπάνω.

 

Στην εξέταση δεν επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγικός Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυση Εργασίας
 • Προσέλκυση Υποψηφίων
 • Υποδοχή & Ένταξη Νεοπροσληφθέντων
 • Επιλογή Υποψηφίων
 • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 • Πολιτική & Συστήματα Αμοιβής Εργαζομένων
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων
 • Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

Προτεινόμενα Σύγγραμμα:

 • Χυτήρης, Λ. (2018). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2016). Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου 2020 (11.30πμ – 14.00μμ).

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου με γενικό βαθμό
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Xρόνος εξετάσεων

Η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2020.

Για το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων (ημέρες – ώρες) θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νέα ανακοίνωση.

ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Δ/νση Σπουδών[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]