Τμήμα Τουριστικών Σπουδών | Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών

Στην παρούσα σελίδα αποτυπώνονται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών όλων των βαθμίδων, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΜΗΤΡΩΟ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΜΕΛΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ-15-09-2023