ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΡΙΤΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ_ΤΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_2018-2019

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΤΟΜΠΡΟΥ Χ., ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.. - 08:15-11:00,201
09:15 ΤΣΚ305-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α. - 09:15-12:00, 336
10:15 ΤΣΚ301-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ε. - 10:15-13:00, 204
11:15 ΤΣΚ304-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Α., ΤΣΟΓΚΑΣ Μ. - 11:15-14:00, 339
12:15 ΤΣΚ302-∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΚΟΡΕ Ι., ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ Μ. - 12:15-15:00, 339
14:15 ΤΣΚ303-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μ. - 14:15-17:00, ΓΛ405

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 2)

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 08:15-11:00 , 339
08:15 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 08:15-11:00 , 336
11:15 ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ. - 11:15-14:00 , 339
12:15 ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΖΗΣΗΣ Β., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ - 12:15-15:00,101
14:15 ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ∆. - 14:15-17:00 , 201
15:15 ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ∆. - 15:15-18:00 , 105
16:15 ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργ.) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 16:15-18:00,εργ. Η/Υ 007-8