ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_8_21

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ801-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - 08:15-11:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
09:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΑΓΓ801-ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 09:15-12, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
11:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ802-ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Δ., ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ802-ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (φροντ) - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Δ., ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε. - 14:15-15:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
16:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ803-ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΣΟΓΚΑΣ Μ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. - 16:15-19:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-336
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ514-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επ. (Eπιλογή) - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Σ. 12:15-15:00,ΓΛ21-403
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00,ΓΛ21-203