ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_Ε_21

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ618-ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Σ. - 08:15-11:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
08:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ617-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ επ. (Eπιλογή) - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - 08:15-11:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
11:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ515-ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ επ. (Eπιλογή) - ΔΕΛΟΥΚΑ Κ. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ611-ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΣΩΡΡΟΣ Ι. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
12:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ616-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ επ. (Eπιλογή) - ΚΟΣΣΥΒΑ Δ. - 12:15-15:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ614-ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 12:15-15:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ612-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 14:15-17:00,ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
15:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ615-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 15:15-18:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
17:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ613-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 17:15-20:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-336
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ514-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επ. (Eπιλογή) - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Σ. 12:15-15:00,ΓΛ21-403
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00,ΓΛ21-203