ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_Ε

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΑΓΓ601-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟΜΠΡΟΥ Χ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. - 09:15-12:00,ΓΛ21 - 305
11:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ602-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 11:15-14:00,ΚΕΚΤ-001
12:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ603-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΚΩΤΣΑΚΗΣ Α. - 12:15-15:00,ΚΕΚΤ-001
15:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ601-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΑΛΑΝΟΣ Γ., ∆ΡΑΚΑΚΗΣ Π. - 15:15-18:00,ΓΛ21-405
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ611-ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΣΩΡΡΟΣ Ι. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ - 340
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ615-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 12:15-15:00,ΓΛ21-205 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ613-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 12:15-15:00,ΓΛ21-103
15:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ614-ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 15:15-18:00,ΓΛ21-105 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ612-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 15:15-18:00,ΓΛ21-403