ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_7_2021

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ701-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (BRAND MANAGEMENT) - ΤΣΟΓΚΑΣ Μ. - 09:15-12.00 , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ702-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΠΟΧΩΡΗΣ Γ. - 14:15-17:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
15:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ701-ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 15:15-18:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
16:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ703-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΜΟΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΓΝΙΑ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ. - 16:15-19:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ