ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  6o Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής διοικητικής από την σκοπιά των επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας. Ασχολείται ιδιαίτερα με το περιβάλλον της επιχείρησης, το νεκρό σημείο, την διαχρονική αξία του χρήματος, την αποτίμηση αξιογράφων και την αξιολόγηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κα. Επίσης παρουσιάζει το κόστος κεφαλαίου και γνωρίζει στους φοιτητές την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τους αριθμοδείκτες και την μόχλευση. Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές κατανοούν τις έννοιες της χρηματοοικονομικής και αποτιμούν αξιόγραφα με στόχο ως αυριανά στελέχη τουριστικών οργανισμών να αξιολογούν επενδύσεις σε συνθήκες βεβαιότητας χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που διδάχθηκαν. Επίσης το μάθημα εφοδιάσει τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων τουρισμού και φιλοξενίας με εργαλεία και γνώσεις σχετικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων συνεργασίας από εμπλεκόμενους στο τουριστικό κύκλωμα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ