ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογή
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθιστούν την έγκαιρη άντληση πόρων απαραίτητη για την ανάπτυξη τους. Το μάθημα αναλύει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα στην ίδρυση και λειτουργία μιας τουριστικής επιχείρησης. Γίνονται κατανοητοί οι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά το σχεδιασμό για την άντληση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τον βαθμό που η εφαρμογή τους επηρεάζει την επίδοση των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας. Αναφορά γίνεται και στα χρηματοδοτικά προγράμματα που αξιοποιήθηκαν διαχρονικά από τις Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από λάθη στη διαχείριση τους. Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν και σύγχρονους τρόπου χρηματοδότησης μιας τουριστικής επιχείρησης στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Στόχος είναι οι φοιτητές να εντοπίζουν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν στον τομέα του τουρισμού και να γνωρίζουν τρόπους με τους οποίους να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ