ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_X_2022

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 12:15-15:00, ΓΛ21-404
13:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 13:15-16:00, ΓΛ21-404
15:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ517-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ επ. (Eπιλογή) - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108
18:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ516-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ επ. (Eπιλογή) - ΚΟΣΣΥΒΑ Δ. - 18:15-21:00, ΚΕΚΤ-108