ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_X_2021

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ516-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ επ. (Eπιλογή) - ΚΟΣΣΥΒΑ Δ. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ517-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ επ. (Eπιλογή) - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε. - 12:15-15:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ