ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ305 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α.
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Iστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων και ξενοδοχείων

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

Α. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Β. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)
Γ. Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)
Δ. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

Α. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization - UNWTO)
Β. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council - WTTC)
Δ. Η Διεθνής Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (International Hotel and Restaurant Association - IHRA)
Ε. Η Ενωμένη Ομοσπονδία Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (United Federation of Travel AgentΑs Associations - UFTAA)
ΣΤ. Η Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Γραφείων (World Association of Travel Agencies - WATA)
Ζ. Το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (International Social Tourism
Organization - ISTO, άλλως Bureau International Tourisme Sociale - BITS)
Η. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association - IATA)
Θ. Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και Ενώσεις για τον τουρισμό
V. Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (HOTEL CONTRACT)

Α. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής σύμβασης (hotel contract)
Β. Διάκριση της ξενοδοχειακής σύμβασης από:
1. Τη σύμβαση ξενίας
2. Την ταξιδιωτική σύμβαση
3. Τη μίσθωση ξενοδοχείου ως μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου
4. Τη σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακής επιχείρησης (Hotel management)
5. Τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Τime - Sharing)
Γ. Μορφές εμφάνισης της ξενοδοχειακής σύμβασης με βάση τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρο 8 του Ν. 1652/1986)
1. Σύμβαση αποκλειστικής δέσμευσης, άλλως εγγυημένη ή βέβαιη κράτηση (guarantee, άλλως commitment)
2. Σύμβαση μερικής δέσμευσης ή κατά μερίδιο ή υπό προειδοποίηση (allotment) και ειδικότερες μορφές εμφάνισης αυτής
3.Λοιπές μορφές συνεργασίας μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων πέραν των ρυθμιζόμενων με τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών ξενοδοχειακών συμβάσεων
4. Η κράτηση με προμήθεια
5. Συμφωνία κατόπιν αιτήματος (on request)
6. Λοιπές μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων
VI. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Η νομοθετική ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης
1. Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρ. 8 Ν. 1652/1986)
2. Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα
Β. Διεθνή κείμενα, ιδίως ο Κώδικας συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ διοργανωτών-ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων στην Ε.Ε. (ECTAA/HOTREC Κώδικας Συμπεριφοράς)
VII. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Έννοια τουριστικού πράκτορα (tour operator) και τουριστικού γραφείου (tour agent)
Β. Έννοια ξενοδόχου (hotelier) – ξενοδοχείου
Γ. Έννοια πελάτη (client)
Δ. Συνήθεις όροι της ξενοδοχειακής σύμβασης
Ε. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
VII. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Έννοια τουριστικού πράκτορα (tour operator) και τουριστικού γραφείου (tour agent)
Β. Έννοια ξενοδόχου (hotelier) – ξενοδοχείου
Γ. Έννοια πελάτη (client)
Δ. Συνήθεις όροι της ξενοδοχειακής σύμβασης
Ε. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
Διαπραγματευτική ισοτιμία Έλληνα ξενοδόχου και αλλοδαπού τουριστικού πράκτορα;
2. Οι συνήθως τεθειμένοι στην ξενοδοχειακή σύμβαση Γενικοί Όροι των Συναλλαγών
3. Δυνατότητες αποδέσμευσης του Έλληνα ξενοδόχου από επαχθείς, μονομερώς επιβαλλόμενους από τον αλλοδαπό τουριστικό πράκτορα, όρους
ΣΤ. Η χρησιμοποιούμενη στην ξενοδοχειακή σύμβαση γλώσσα
Ζ. Η ρήτρα αποκλειστικότητας
VIII. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην ξενοδοχειακή σύμβαση μερών
1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ξενοδόχου
2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του τουριστικού πράκτορα
Β. Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού
Γ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο ως μέθοδος προσέγγισης πελατείας εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων
ΙΧ. ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του τουριστικού πράκτορα
Β. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του ξενοδόχου
Γ. Η αξίωση του ξενοδόχου απέναντι στον πελάτη του τουριστικού πρακτορείου για φθορές στο ξενοδοχείο
Χ. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 339/1996 ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (PACKAGED TOURISM)

Α.Μη εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
Β. Πλημμελής εκπλήρωση της ταξιδιωτικής σύμβασης
ΧΙ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (OVERBOOKINGS) ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΧΙΙ. Η ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1215/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ