ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ302 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΚΟΡΕ Ι., ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ Μ.
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν τα εξής: • Η ισορροπία στην ανοικτή οικονομία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος (σχετικά υποδείγματα και προεκτάσεις).
• Διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών της παραγωγής.
• Δασμοί.
• Τελωνειακές ενώσεις. Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης.
• Συνάλλαγμα – Συναλλαγματικές αγορές – Συναλλαγματική πολιτική.
• Διεθνής πρακτική arbitrage
• Διεθνής εμπορική πολιτική – Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού – Φόρα (Fora) και δίκτυα διεθνούς τουριστικής συνεργασίας.
• Θετικές επιδράσεις του τουρισμού και ο ρόλος του κράτους
• Σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς
• Διοίκηση τουριστικών οργανισμών σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον Έργαλεία e-marketing
Γενικές Ικανότητες:
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
…… Άλλες… …….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
(1) Η ισορροπία στην ανοικτή οικονομία και η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος (σχετικά υποδείγματα και προεκτάσεις).
(2) Διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών της παραγωγής.
(3) Δασμοί.
(4) Τελωνειακές ενώσεις. Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης.
(5) Συνάλλαγμα – Συναλλαγματικές αγορές – Συναλλαγματική πολιτική.
(6) Διεθνής πρακτική arbitrage
(7) Διεθνής εμπορική πολιτική – Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού – Φόρα (Fora) και δίκτυα διεθνούς τουριστικής συνεργασίας.
(8) Θετικές επιδράσεις του τουρισμού και ο ρόλος του κράτους
(9) Σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς
(10) Διοίκηση τουριστικών οργανισμών σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον Έργαλεία e-marketing
(1) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΥΔΟΞΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘ. 2014 ΑΘΗΝΑ 68389115
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ FEENSTRA ROBERT - TAYLOR ALAN ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2012 ΑΘΗΝΑ 22767614
Επιλεγμένα κεφάλαια από τα ανωτέρω προτεινόμενα συγγράμματα και σημειώσεις διαλέξεων όπως αναρτώνται στο eclass του μαθήματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ