ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018 – 2019

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 08:15-11:00,201
09:15 ΤΣΚ305-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α. - 09:15-12:00, 336
10:15 ΤΣΚ301-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ε. - 10:15-13:00, 204
11:15 ΤΣΚ304-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Α. - 11:15-14:00, 339
12:15 ΤΣΚ302-∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΚΟΡΕ Ι. - 12:15-15:00, 339
14:15 ΤΣΚ303-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Π., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μ. - 14:15-17:00, ΓΛ405