ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  Αριστέα Σινανιώτη
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
-Iστορική εξέλιξη τουριστικών πρακτορείων και ξενοδοχείων

ΙΙ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
-Α. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
-Β. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)
-Γ. Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)
-Δ. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

-Α. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (World Tourism Organization - UNWTO)
-Β. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council - WTTC)
-Δ. Η Διεθνής Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων (International Hotel and Restaurant Association - IHRA)
-Ε. Η Ενωμένη Ομοσπονδία Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (United Federation of Travel AgentΑs Associations - UFTAA)
-ΣΤ. Η Παγκόσμια Ένωση Τουριστικών Γραφείων (World Association of Travel Agencies - WATA)
-Ζ. Το Διεθνές Γραφείο Κοινωνικού Τουρισμού (International Social Tourism Organization - ISTO, άλλως Bureau International Tourisme Sociale - BITS)
-Η. Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association - IATA)
-Θ. Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και Ενώσεις για τον τουρισμό

V. Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (HOTEL CONTRACT)
-Α. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία της ξενοδοχειακής σύμβασης (hotel contract)
-Β. Διάκριση της ξενοδοχειακής σύμβασης από:

--1. Τη σύμβαση ξενίας
--2. Την ταξιδιωτική σύμβαση
--3. Τη μίσθωση ξενοδοχείου ως μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου
--4. Τη σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχειακής επιχείρησης (Hotel management)
--5. Τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (Τime - Sharing)
-Γ. Μορφές εμφάνισης της ξενοδοχειακής σύμβασης με βάση τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρο 8 του Ν. 1652/1986)
--1. Σύμβαση αποκλειστικής δέσμευσης, άλλως εγγυημένη ή βέβαιη κράτηση (guarantee, άλλως commitment)
--2. Σύμβαση μερικής δέσμευσης ή κατά μερίδιο ή υπό προειδοποίηση (allotment) και ειδικότερες μορφές εμφάνισης αυτής
--3.Λοιπές μορφές συνεργασίας μεταξύ ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων πέραν των ρυθμιζόμενων με τον Κανονισμό των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών ξενοδοχειακών συμβάσεων
--4. Η κράτηση με προμήθεια
--5. Συμφωνία κατόπιν αιτήματος (on request)
--6. Λοιπές μορφές συνεργασίας στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων

VI. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-Α. Η νομοθετική ρύθμιση της ξενοδοχειακής σύμβασης
--1. Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών (άρθρ. 8 Ν. 1652/1986)
--2. Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα
-Β. Διεθνή κείμενα, ιδίως ο Κώδικας συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ διοργανωτών-ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων στην Ε.Ε. (ECTAA/HOTREC Κώδικας Συμπεριφοράς)

VII. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-Α. Έννοια τουριστικού πράκτορα (tour operator) και τουριστικού γραφείου (tour agent)
-Β. Έννοια ξενοδόχου (hotelier) – ξενοδοχείου
-Γ. Έννοια πελάτη (client)
-Δ. Συνήθεις όροι της ξενοδοχειακής σύμβασης
-Ε. Γενικοί Όροι Συναλλαγών
--1. Διαπραγματευτική ισοτιμία Έλληνα ξενοδόχου και αλλοδαπού τουριστικού πράκτορα;
--2. Οι συνήθως τεθειμένοι στην ξενοδοχειακή σύμβαση Γενικοί Όροι των Συναλλαγών
--3. Δυνατότητες αποδέσμευσης του Έλληνα ξενοδόχου από επαχθείς, μονομερώς επιβαλλόμενους από τον αλλοδαπό τουριστικό πράκτορα, όρους
-ΣΤ. Η χρησιμοποιούμενη στην ξενοδοχειακή σύμβαση γλώσσα
-Ζ. Η ρήτρα αποκλειστικότητας

VIII. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-Α. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στην ξενοδοχειακή σύμβαση μερών
--1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ξενοδόχου
--2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του τουριστικού πράκτορα
-Β. Νομικός χαρακτηρισμός της τριμερούς σχέσεως μεταξύ ξενοδόχου, τουριστικού πράκτορα και πελάτη αυτού
-Γ. Το διαφημιστικό φυλλάδιο ως μέθοδος προσέγγισης πελατείας εκ μέρους των τουριστικών πρακτόρων

ΙΧ. ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-Α. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του τουριστικού πράκτορα
-Β. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του ξενοδόχου
-Γ. Η αξίωση του ξενοδόχου απέναντι στον πελάτη του τουριστικού πρακτορείου για φθορές στο ξενοδοχείο

Χ. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 339/1996 ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (PACKAGED TOURISM)
-Α.Μη εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης
-Β. Πλημμελής εκπλήρωση της ταξιδιωτικής σύμβασης

ΧΙ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (OVERBOOKINGS) ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΧΙΙ. Η ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1215/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 593/2008 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι)
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1. Άρτεμις Διβριώτη, Η ξενοδοχειακή Σύμβαση, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2016,
2. Δημήτριος Μυλωνόπουλος, Τουριστικό Δίκαιο, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2016.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ