ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  4ο Διδάσκοντες  Καθ. Δημήτριος Γεωργακέλλος & Επικ.Καθ. Ελένη Διδασκάλου
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιγραφή Περιεχομένου:
Ο τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια παρέχονται συνεχώς νέα τουριστικά προϊόντα αξιοποιώντας όλο και περισσότερους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους, γεγονός που προκαλεί έντονες πιέσεις στο περιβάλλον. Η ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί πιθανή απειλή για πολλές περιοχές καθώς το επίπεδο χρήσης τους μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του φυσικού ή δομημένου περιβάλλοντος. Καθώς η ποιότητα του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, είναι βασική για τον τουρισμό, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετασθούν τόσο η σχέση του τουρισμού με το περιβάλλον, όσο και έννοιες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το βιώσιμο τουρισμό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται θέματα όπως :
 • Έννοιες και αρχές της οικολογίας
 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Ο ρόλος της οικονομικής διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Τα περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Εκτίμηση Κύκλου Ζωής
 • Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος
 • Οι τουριστικοί πόροι και το περιβάλλον
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού
 • Κλιματική αλλαγή και τουρισμός
 • Θέματα τουριστικής φέρουσας δυναμικότητας
 • Βιώσιμος τουρισμός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ