ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ403 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  4o Διδάσκοντες ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ.Δ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.Ε
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Σήμερα η δέσμευση, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορέων και των οργανισμών, για την προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διαχείρισης στην καθημερινή λειτουργία τους, αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και απαίτηση της κοινωνίας. Θα πρέπει επομένως όλες οι οικονομικές μονάδες να υιοθετούν περιβαλλοντικές πολιτικές και να παροτρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργούν με γνώμονα τη βιωσιμότητα και να συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες που αφορούν την υλοποίηση έργων αλλά και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών διεργασιών. Η βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού αποτελεί στις μέρες μας ένα καίριο ζήτημα καθώς ο κλάδος του τουρισμού έχει σημαντικές επιπτώσεις στο χώρο, καθώς και σε όλα τα φυσικά οικοσυστήματα. Σκοπός του μαθήματος είναι να προάγει την υιοθέτηση πολιτικών και προσεγγίσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στρατηγικών στις στρατηγικές των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται:
 • Στοιχεία της περιβαλλοντικής επιστήμης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της στρατηγικής και της τακτικής διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • H σχέση του τουρισμού με το περιβάλλον, καθώς και η ανάγκη προστασίας του.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
 • Εξηγήσουν γιατί το περιβάλλον αποτελεί θέμα προτεραιότητας για τις σύγχρονες κοινωνίες
 • Προσδιορίζουν τις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον
 • Υιοθετούν πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 • Προσδιορίζουν βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Υποστηρίζουν την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
 • Θεωρίες του Μάνατζεμεντ και το Περιβάλλον
 • Έννοιες και Αρχές της Οικολογίας
 • Περιβαλλοντική ηθική
 • Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
 • Επιπτώσεις του Τουρισμού στο Περιβάλλον
 • Τουριστική Φέρουσα Ικανότητα
 • Υπερτουρισμός
 • Υπεύθυνος Τουρισμός
 • Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ