ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Κωδικός Μαθήματος ΤΟΥ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Καθ. Λεωνίδας Χυτήρης & Επ.Καθ. Φιλόθεος Νταλιάνης
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ`ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρησιμοποίησης των απαιτούμενων πόρων, από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και από ελεγχόμενες ηθικά πρακτικές διοίκησης. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ` ένα τέτοιο περιβάλλον.
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων και η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών ώστε ο αυριανός μάνατζερ να γνωρίζει το αντικείμενο του Διοικείν και σε ποιες ενέργειες και πως πρέπει να προβεί (λειτουργίες του Μάνατζμεντ) ώστε να διοικήσει αποτελεσματικά τη μονάδα στην οποία προΐσταται.
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
2. Διαχρονική εξέλιξη του Μάνατζμεντ
3. Προγραμματισμός
4. Οργάνωση
5. Διεύθυνση – Ηγεσία
6. Παρακίνηση
7. Επικοινωνία
8. Διοίκηση & Δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο
9. Έλεγχος
Δομή του μαθήματος:
1.Διαλέξεις
2.Μελέτη Περιπτώσεων
Εργασίες:
Η εκπόνηση εργασίας στο μάθημα είναι προαιρετική και βαθμολογείται με 0-2 μονάδες. Τα θέματα εργασιών και η προθεσμία υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Εργασίες του «H-Τάξη» και οι οδηγίες εκπόνησης εργασιών περιλαμβάνονται στην ενότητα Έγγραφα.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Η εκπόνηση εργασίας στο μάθημα είναι προαιρετική και βαθμολογείται με 0-2 μονάδες. Τα θέματα εργασιών και η προθεσμία υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Εργασίες του «H-Τάξη» και οι οδηγίες εκπόνησης εργασιών περιλαμβάνονται στην ενότητα Έγγραφα.
Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών /τριών:
Γραπτή Εργασία (1 ως 3 άτομα) ---------20 μονάδες
Μελέτη Περιπτώσεων --------------------10 μονάδες
Τελική Γραπτή Εξέταση -----------------70 μονάδες
Σύνολο --------------------------------100 μονάδες
Πρόγραμμα Μαθήματος:
Το μάθημα διεξάγεται κάθε Τρίτη 12:15-15:00 στην Αίθουσα 107.
Περιεχόμενο Εβδομάδα
Βασικές Έννοιες, Ορισμοί Μάνατζμεντ,Διαχρονική Εξέλιξη
2η & 3η Προγραμματισμός και Λήψη αποφάσεων Άσκηση / Μελέτη Περίπτωσης 1
Οργάνωση επιχείρησης Μελέτη Περίπτωσης 2
Ηγεσία Μελέτη Περίπτωσης 3
6η & 7η Επικοινωνία Μελέτη Περίπτωσης 4
8η & 9η Παρακίνηση εργαζομένων
10η &11η Διοίκηση και δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο
12η Έλεγχος Μελέτη Περίπτωσης 5
13η Παρουσίαση 3 καλύτερων εργασιών
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παραπάνω θεματικές ενότητες
Βιβλία:
Χυτήρης, Λ 2013, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.

Μπουραντάς, Δ 2002, Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
Daft,R 2015, Management, 12th edition, Cengage Learning.

Drucker, P 2008, Management Revised Edition, Harper Business.

Drucker, P 2001, Management Challenges for the 21st Century, Harper Paperbacks.

Drucker, P 2006, The Practice of Management, Harper Paperbacks

Griffin, R 2012, Management, 11th edition, Cengage Learning

Hamel, G 2006, The Future of Management, Harvard Business School Press.

Mintzberg, H 2009, Managing, Berrett Koelher Publishers.

Schermerhorn, J & Bachrach , D.G 2016, Management, 13th edition, Wiley.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ