ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Καθ. Α. Κουρεμένος & Καθ. Α. Κότιος
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο τουριστικό φαινόμενο και ιδιαίτερα στο εννοιολογικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και την τυπολογία των τουριστικών προϊόντων, του τουρισμού και των τουριστών, να παρουσιάσει τη δομή, τους κλάδους, τους δρώντες και τη λειτουργία του τουριστικού συστήματος, να περιγράψει το ρόλο και τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Επίσης, πρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει βασικές πτυχές της εθνικής και διεθνούς τουριστικής γεωγραφίας και, ειδικότερα, τη χωρική κατανομή των τουριστικών πόρων, τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και τις διεθνείς ροές τουριστών, το διεθνή τουριστικό ανταγωνισμό, καθώς και τη σχέση μεταξύ τουρισμού και διεθνούς εμπορίου.
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Ορισμοί και διακρίσεις του τουρισμού
2. Ταξινόμηση των ταξιδιωτών
3. Τυπολογίες του τουρισμού
4. Τουριστικά προϊόντα
5. Μορφές τουρισμού
6. Μέτρηση και στατιστική του τουρισμού, ιστορική εξέλιξη
7. Έννοια και δομή του τουριστικού συστήματος
8. Οι δρώντες και οι κλάδοι του τουριστικού συστήματος
9. Τουριστικό πακέτο
10. Η γεωγραφική κατανομή των τουριστικών πόρων
11. Τουριστικοί προορισμοί – διεθνείς ροές-κατανομές επισκεπτών
12. Σύγχρονες τουριστικές αγορές: χαρακτηριστικά, οργάνωση και λειτουργία, ανταγωνισμός
13. Η κοινωνικοοικονομική σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα
Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Μετά το εισαγωγικό μάθημα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις βάσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων, έχοντας πλέον κατανοήσει την υφή του τουριστικού φαινομένου και τη βασική δομή και λειτουργία του τουριστικού συστήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, θα αποκτήσουν μία σφαιρική αντίληψη του τουρισμού, των τουριστικών προϊόντων και των τουριστών, και θα είναι σε θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται του έντονου διεθνούς τουριστικού ανταγωνισμού.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Λαγός Δημήτρης: Τουριστική Οικονομική, Αθήνα 2005: Εκδόσεις Κριτική Κολτσιδόπουλος, Γ., Λ. Χούντμαν, Ρ. Τζάκσον: Τουριστική Γεωγραφία – Ελληνική και Παγκόσμια, Αθήνα 2004, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
Βαρβαρέσος Στέλιος: Οικονομική του Τουρισμού, Αθήνα 2013, εκδόσεις Προπομπός Ηγουμενάκης Νίκος: Τουριστική οικονομία, Αθήνα 2007, Εκδόσεις Interbooks Clement A Tisdell(ed.): Handbook of Tourism Economics, World Scientific Publishing Company (May 6, 2013) Stephen Williams,Alan A. Lew: Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience, Routledge, 3 edition (October 23, 2014)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ