ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες


Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες Καθηγητής Λ. Χυτήρης, Επίκ. Καθηγητής Φ. Νταλιάνης
Σκοπός του μαθήματος Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, λειτουργούν σ`ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος απόκτησης και χρησιμοποίησης των απαιτούμενων πόρων, από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές και από ελεγχόμενες ηθικά πρακτικές διοίκησης. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ` ένα τέτοιο περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων και η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών ώστε ο αυριανός μάνατζερ να γνωρίζει το αντικείμενο του Διοικείν και σε ποιες ενέργειες και πως πρέπει να προβεί (λειτουργίες του Μάνατζμεντ) ώστε να διοικήσει αποτελεσματικά τη μονάδα στην οποία προΐσταται.
Θεματικές ενότητες
 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί για το Μάνατζμεντ
 • Διαχρονική εξέλιξη του Μάνατζμεντ
 • Προγραμματισμός
 • Οργάνωση
 • Διεύθυνση – Ηγεσία
 • Παρακίνηση
 • Επικοινωνία
 • Διοίκηση & Δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο
 • Έλεγχος
Δομή του μαθήματος
1. Διαλέξεις
2. Μελέτη Περιπτώσεων (case studies)
3. Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών
Εργασίες

Η εκπόνηση εργασίας στο μάθημα είναι προαιρετική και βαθμολογείται με 0-2 μονάδες

Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών /τριών
 • Γραπτή Εργασία (1 ως 3 άτομα) -- 20 μονάδες
 • Μελέτη Περιπτώσεων ------------- 10 μονάδες
 • Τελική Γραπτή Εξέταση ---------- 70 μονάδες
 • Σύνολο ------------------------ 100 μονάδες
Πρόγραμμα μαθήματος
Εβδομάδα Περιεχόμενο
Βασικές Έννοιες, Ορισμοί Μάνατζμεντ, Διαχρονική Εξέλιξη
Προγραμματισμός και Λήψη αποφάσεων
Οργάνωση επιχείρησης Μελέτη Περίπτωσης 1
4η & 5η Ηγεσία Μελέτη Περίπτωσης 2
6η & 7η Επικοινωνία Μελέτη Περίπτωσης 3
8η & 9η Παρακίνηση εργαζομένων Μελέτη Περίπτωσης 4
10η & 11η Διοίκηση και δυναμική ομάδων στον εργασιακό χώρο Μελέτη Περίπτωσης 5 /Ομιλία
12η Παρουσίαση 3 καλύτερων εργασιών
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Βιβλία
Χυτήρης, Λ (2013), Μάνατζμεντ: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Φαίδιμος, Αθήνα.
Μπουραντάς, Δ (2015), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
Daft,R. (2015), Management, 12th edition, Cengage Learning.
Drucker, P. (2008), Management Revised Edition, Harper Business.
Griffin, R. (2012), Management, 11th edition, Cengage Learning
Schermerhorn, J. & Bachrach, D.G (2016), Management, 13th edition, Wiley.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ