ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός ΜαθήματοςΤΣΚ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  2ο Διδάσκοντες  ΖΗΣΗΣ.Β & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.Γ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Η Λογιστική ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική συγκέντρωση, την επεξεργασία και την καταγραφή πληροφοριών που αφορούν την επαγγελματική περιούσια και το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις έννοιες των στοιχείων που συνθέτουν την επαγγελματική περιούσια μιας επιχείρησης (Ενεργητικό, Καθαρή Θέση, Υποχρεώσεις), καθώς και των στοιχείων που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα της (Έσοδα, Έξοδα). Παράλληλα , θα γίνει ανάπτυξη της διπλογραφικής μεθόδου μέσω της οποίας καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία, οι μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιούσια μιας επιχείρησης θέτοντας σε κίνηση δυο τουλάχιστον λογαριασμούς. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στα θέματα της συμφωνίας των λογιστικών βιβλίων, της διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων, των λογιστικών έγγραφων τέλους χρήσεως, της φορολογίας και της διάθεσης των κερδών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ