ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες


6
Εξάμηνο Μαθήματος  2ο Διδάσκοντες Καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης (Γραφείο 412)Διδάσκιων ΠΔ/ 407/80 http://sites.google.com/site/proflchytirisleon@unipi.gr
Σκοπός του μαθήματος Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις σήμερα, λειτουργούν σ`ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές και γρήγορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Είναι αυτονόητο ότι η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων (εργαζομένων) τους αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων τους, σ`ένα τέτοιο περιβάλλον.
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή συγκεκριμένων θεωρητικών γνώσεων και η παρουσίαση μεθόδων και τεχνικών για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων-σχεδίων απόκτησης, εκπαίδευσης, ανταμοιβής, αξιολόγησης και αξιοποίησης των εργαζομένων στους οργανισμούς /επιχειρήσεις.
Μαθησιακά αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση
 • Να κατανοήσουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων.
 • Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τη στελέχωση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών.
 • Να είναι σε θέση ως μελλοντικά στελέχη να διευρύνουν το συμβουλευτικό τους ρόλο σε θέματα αξιοποίησης και στρατηγικής ανάπτυξης των εργαζομένων
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων, σ` ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Θεματικές ενότητες
 • Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυση έργου
 • Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων
 • Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων
 • Υποδοχή και ένταξη νεοπροσληφθέντων
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων / ταλέντων
 • Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων
 • Συστήματα ανταμοιβών και κινήτρων
Δομή του μαθήματος
1. Διαλέξεις
2. Μελέτη Περιπτώσεων (case studies)
Εργασίες

Η εκπόνηση εργασίας στο μάθημα είναι προαιρετική και βαθμολογείται με 0-2 μονάδες. Τα θέματα εργασιών και η προθεσμία υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Εργασίες του «H-Τάξη» και οι οδηγίες εκπόνησης εργασιών περιλαμβάνονται στην ενότητα Έγγραφα.

Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών /τριών
 • Γραπτή Εργασία (1 ως 3 άτομα) -- 20 μονάδες
 • Μελέτη Περιπτώσεων ------------- 10 μονάδες
 • Τελική Γραπτή Εξέταση ---------- 70 μονάδες
 • Σύνολο ------------------------ 100 μονάδες
Μονάδες - Είδος εξέτασης - Είδος - Είδος
   20 μονάδες - Γραπτή Εργασία - Ατομική ή Ομαδική - Προαιρετική
   10 μονάδες - Μελέτη Περιπτώσεων - Ομαδική - Υποχρεωτική
   70 μονάδες - Γραπτή Εξέταση - Ατομική - Υποχρεωτική
Πρόγραμμα μαθήματος
Εβδομάδα Περιεχόμενο
ΕισαγωγήΡόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
Ανάλυση ‘Έργου
Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικές Επιλογής Υποψηφίων
Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικές Επιλογής Υποψηφίων
Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικές Επιλογής Υποψηφίων Μελέτη Περίπτωσης 1
Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών αναγκών Μέθοδοι Εκπαίδευσης Προσωπικού
Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών αναγκών Μέθοδοι Εκπαίδευσης Προσωπικού Μελέτη Περίπτωσης 2 / Άσκηση
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών Αξιοποίηση & Διοίκηση Ταλέντων
Συστήματα Ανταμοιβών και Κινήτρων Μελέτη Περίπτωσης 3
10η Ηθική της Αμοιβής και των Κινήτρων
11η Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων
12η Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων Μελέτη Περίπτωσης 4
13η Παρουσίαση των τριών καλύτερων εργασιών
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Βιβλία
Χυτήρης Λ 2013, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Αθήνα: Φαίδιμος.
Παπαλεξανδρή, Ν & Μπουραντάς, Δ 2003, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.
Mathis. R.L, Jackson J.H and Valentine, S.R 2013 Human Resource Management, 14th edition, Cengage Learning.
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhard, B., & Wright, P. 2016. Human Resource Management, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin
Stewart, G.L & Brown, K.G 2009 Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, Wiley, New Yorκ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ