ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_5

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ502-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΖΟΥΝΗ Γ. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-336
11:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚΑΓΓ501-ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 11:15-14:00,ΓΛ21-405 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ503-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 11:15-14:00,ΚΕΚΤ-001
16:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ501-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ Γ. - 16:15-18:00,ΚΕΚΤ-104
18:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ501-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ Γ. - 18:15-19:00,Γρ. Καθηγητή
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-336
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ514-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επ. (Eπιλογή) - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Σ. 12:15-15:00,ΓΛ21-403
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00,ΓΛ21-203