ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_5_2022

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ502-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΖΟΥΝΗ Γ. - 09:15-12:00, ΚΕΚΤ-108 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΑΓΓ501-ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 09:15-12:00, ΓΛ21-405
18:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ501-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΟΣΣΥΒΑ Δ. - 18:15-21:00, ΚΕΚΤ-108 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ503-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 18:15-21:00, ΚΕΚΤ-108