ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_Ε_22

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ612-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 08:15-11:00 ΓΛ21 - 304 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ611-ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΣΩΡΡΟΣ Ι. - 08:15-11:00, ΚΕΚΤ-108
09:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ618-ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ι., ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Σ. - 09:15-12:00, ΚΕΚΤ-108
10:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ614-ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 10:15-13:00, ΓΛ21-305
11:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ613-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 11:15-14:00, ΓΛ21-304
11:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ613-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΣΧΟΛΙΚΟΣ επ. (Eπιλογή) - ΖΟΥΝΗ Γ. - 11:15-14:00, ΓΛ21-304
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚΕΡ2-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ επ. (Eπιλογή) - _ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ_ - 12:15-15:00, Γρ. Καθηγητή
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚΠΡΑΚ1-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι επ. (Eπιλογή) - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. - 12:15-15:00, Γρ. Καθηγητή
13:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ615-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ επ. (Eπιλογή) - ΑΓΟΡΑΚΗ Κ. - 13:15-16:00, ΓΛ21-305
15:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ514-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επ. (Eπιλογή) - ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Σ. - 15:15-18:00, ΓΛ21-305 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ617-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ επ. (Eπιλογή) - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ., ΑΓΑΠΗΤΟΥ Χ. - 15:15-18:00, ΓΛ21-405 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ616-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ επ. (Eπιλογή) - ΚΟΣΣΥΒΑ Δ. - 15:15-18:00, ΓΛ21-405
18:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚΠΡΑΚ2-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ επ. (Eπιλογή) - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. - 18:15-21:00, Γρ. Καθηγητή
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ∆ΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ511-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-336
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ514-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επ. (Eπιλογή) - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Σ. 12:15-15:00,ΓΛ21-403
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ512-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ επ. (Eπιλογή) - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00,ΓΛ21-203