ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_6_22

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΑΓΓ601-ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟΜΠΡΟΥ Χ. - 09:15-12:00, ΓΛ21-305
12:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ603-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΑΝΝΙΝΟΣ Λ. - 12:15-15:00, ΚΕΚΤ-108
14:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ602-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χ. - 14:15-17:00, ΚΕΚΤ-108
15:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ601-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΓΑΛΑΝΟΣ Γ., ΔΡΑΚΑΚΗΣ Π. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108