ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_7_2022

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ701-ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 12:15-15:00, ΚΕΚΤ-108
15:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ701-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (BRAND MANAGEMENT) - ΣΙΓΑΛΑ Μ. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ702-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΠΟΧΩΡΗΣ Γ., ΧΥΤΗΡΗ Α.-Π. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108
18:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ703-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΙΓΝΙΑ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΚΟΤΗΣ Α. - 18:15-21:00, ΚΕΚΤ-Π. αμφ