ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογή
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στη σύγχρονη εποχή των πολυσύνθετων σχέσεων και ενεργειών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να διοικούνται με στιγμιαίες διαισθήσεις, ασύνδετες αποφάσεις και μία συστηματική προχειρολογία. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που διοικούνται ορθολογικά υποτάσσονται κάθε μέρα και περισσότερο στην ανάγκη του προγραμματισμού (planning). O οικονομικός προγραμματισμός θεωρείται μία συνεχής συστηματική διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με το χρηματοοικονομικό μέλλον της επιχείρησης. Επίσης, ο προγραμματισμός είναι η βάση του ελέγχου, επειδή η ουσιαστική φύση του ελέγχου δεν είναι απλώς η διόρθωση των λαθών του παρελθόντος, αλλά η κατεύθυνση των τρεχουσών και μελλοντικών ενεργειών κατά ένα τέτοιο τρόπο που διασφαλίζει την πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Η διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού αρχίζει με τον καθορισμό των χρηματοοικονομικών αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης και συνεχίζει με την ανάληψη εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της επιχείρησης, τη διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για την επιδίωξη των αντικειμενικών σκοπών, την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, την εφαρμογή της επιλεγείσας στρατηγικής, την άσκηση ελέγχου και την επανάληψη ή αναθεώρηση της διαδικασίας ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου. Ο στρατηγικός προγραμματισμός καλύπτει όλη την επιχείρηση, αναφέρεται σε μία μεγάλη χρονική περίοδο και περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις στρατηγικές της επιχείρησης. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι ίσης διάρκειας με το στρατηγικό και εξειδικεύει τον τελευταίο σε προγράμματα κατά τομείς της επιχείρησης. Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, είναι βραχείας διάρκειας, εκφράζεται σε αριθμητικούς όρους με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και αποτελεί τη βάση για την άσκηση ελέγχου. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της διαδικασίας του προγραμματισμού για την επιχείρηση είναι ο καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών, η διαμόρφωση στρατηγικής, ο συντονισμός της δράσης, η διοικητική αποκέντρωση, η μείωση του κόστους και η άσκηση ελέγχου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ