ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογή
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα αυτό έχει ως αντικειμενικό σκοπό την καταγραφή των μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γενικότερα και των επιχειρήσεων φιλοξενίας ειδικότερα. Οι σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της λογιστικής διαχείρισης και της διοίκησης του κόστους έχει καταστήσει απαραίτητη τη γνώση όλων των διαθέσιμων τεχνικών για τον προσδιορισμό του κόστους λειτουργίας των οικονομικών μονάδων στο σύνολό τους αλλά και των επί μέρους συστατικών τους στοιχείων που στο χώρο των επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι πολλά και σύνθετα. Οι νέες τεχνικές που αφορούν την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, ο υπολογισμός του νεκρού σημείου λειτουργίας των επιχειρήσεων, ο ακριβής υπολογισμός και διαχείριση της εποχικότητας που αποτελεί ιδιοσυστατικό στοιχείο των μονάδων αυτών, η αντιμετώπιση του εξ αυτής της εποχικότητας δημιουργούμενου κόστους αδράνειας, η μέτρηση της απόδοσης και η δημιουργία κατάλληλων δεικτών και τέλος η επίδραση στο κόστος των φορολογικών διατάξεων, αποτελούν τα επί μέρους αντικείμενα που αναλύονται στα πλαίσια του μαθήματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ