ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  5ο Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιγραφή Περιεχομένου:
Το μάθημα προσφέρει μια θεωρητική καταγραφή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Ο φοιτητής λαμβάνει μια ενδελεχή γνώση βασικών αρχών, ορισμών και εννοιών που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και σκοπιές προσέγγισης με αναφορά στις διακριτές ερευνητικές σχολές που έχουν επηρεάσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Διερευνούνται οι βασικές έννοιες και ζητήματα που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η κατανόηση και αξιολόγηση των τάσεων στον εναλλακτικό τουρισμό ως βασική δραστηριότητα για πιο υπεύθυνα ταξίδια. Πέραν της ανάλυσης των διακριτών εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω του μαθήματος ο φοιτητής εμβαθύνει και σε ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση ειδικών τουριστικών πακέτων αλλά και τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος γίνεται κατανοητός ο ρόλος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε μια αειφόρο ενίσχυση της Περιφερειακής ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ