ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογή
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα εξετάζεται ο ρόλος και η σημασία που διαδραματίζει η λειτουργία της διαχείρισης προμηθειών στην επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας τουριστικής επιχείρησης με έμφαση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο φοιτητής γνωρίζει την ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας και του ρόλου της διαχείρισης προμηθειών, στην υποστήριξη της επιχειρηματικής και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής στρατηγικής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Οι φοιτητές διδάσκονται καινοτόμους μεθόδους διαχείρισης των προμηθειών και κατ’ επέκταση των πόρων που διαθέτει ο τουριστικός οργανισμός με στόχο τη δημιουργία αξίας. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη «πράσινων» βιώσιμων προμηθευτικών αλυσίδων με τη διαχείριση και πιστοποίηση του συνόλου των εμπλεκομένων (προμηθευτές κ.ά) αλλά και τρόπους μείωσης των απαιτούμενων προμηθειών στην πηγή (food waste).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ